Národný týždeň manželstva Košice

Téma Národného týždňa manželstva je každoročne obmieňaná.

Čo je NTM Košice?

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni keď si latinská cirkev pripomína sviatok sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre rôzne miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska – takto vznikla aj iniciatíva NTM Košice. NTM sa tak stáva platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že „Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!“. Kampaňou chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.

Tri komponenty lásky

Dôvera (blízkosť)

Dôvera (blízkosť) vo vzťahu je chápaná ako schopnosť spoľahnúť sa, zdieľať a ponúknuť sebaodhalenie. Je tzv. hrejivým komponentom lásky. Dôvera zvyšuje intimitu, prelínanie, „vrastanie“ do života druhého. Prispieva k priľnutiu – párovému attachmentu a vytvoreniu párovej koalície. Úroveň dôvery naopak klesá nespoľahlivosťou, neistotou aj vlastnými scenármi subjektívnej logiky, v ktorej sa odráža vlastná skúsenosť či transgeneračný prenos.

Vášeň

Vášeň je intenzívny prejav emócií, záujmu, túžby, zamerania. Je zdrojom vzrušenia, energie, túžby byť spolu, uspokojenia a prioritizácie. Má niekoľko odtieňov a najčastejšie je spájaná so sexuálnym správaním. Vášeň je však možné vnímať aj ako zaujatie, vôľu, nadšenie, tešenie sa, neodolateľné pudenie. Podľa Sternberga ide o tzv. horúci komponent lásky. K prebudeniu túžby a udržiavania vášne prispieva poznávanie seba i druhého, starostlivosť o osobnú príťažlivosť, starostlivosť o vzťah a poznanie subjektívnych preferencií v oblasti záujmov svojich vlastných i druhého. Vášeň je z uvedených troch komponentov najmenej stabilná. Obvykle je najsilnejšia na začiatku vzťahu a pri nedostatočnej vzťahovej údržbe podlieha tzv. vzťahovej korózii.

Záväzok (oddanosť)

Záväzok (oddanosť) je rozhodnutie k plneniu sľubu, zodpovednosti, je to vedomie súkromného či verejného sľubu. Jedná sa o vedomú oddanosť, ktorá vyúsťuje do vernosti – jedná sa o vedomú voľbu priorít vo vzťahoch. Obvykle stavia na subjektívnych kritériách životných hodnôt a individuálnej morálke. Je podmieňovaný osobnou zodpovednosťou, sebaobrazom, subjektívnou mierou odolnosti, prípadne vnímaním externej sociálnej kontroly. Záväzok či oddanosť je posilňovaný vedomím porozumenia, sýtením potrieb vlastných i druhého (tzn. dokážem prispieť k jeho spokojnosti), skúsenosťou oddanosti, spoločným prežívaním a zvládnutím pozitívnych i náročných životných situácií. Podľa Sternbergera ide o tzv. chladný komponent lásky. V mnohých prípadoch je jediným spojením vo vzťahu, keď došlo k narušeniu dôvery a vytrateniu vášne.

zdroj: Milena Mikulková, Láska ako trojuholník