Národný týždeň manželstva Košice


Informačná povinnosť NTMKE.sk


I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je NTM Košice (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

E-mail: farnost.furca@grkatke.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: farnost.furca@grkatke.sk

Osobnými údajmi klienta sa rozumie meno, priezvisko, adresa, IP adresa, cookies, fotografia, telefónne číslo a email.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je:

– propagácia Národného týždňa manželstva vyhotovením obrazových a zvukovo-obrazových záznamov,

 propagácia Národného týždňa manželstva prostredníctvom našich internetových kanálov,

– zasielanie emailov v rámci Národného týždňa manželstva na základe registrácie,

– prevádzkovanie iných rôznych aktivít v rámci NTM Košice napr. súťaží.


IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný.


V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Prijímatelia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na organizácii NTM Košice.

Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani medzinárodným organizáciám.


V. Práva klienta

Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo:

– na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
– na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
– vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
– na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
– odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email –  správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním registračného formulára pre odber manželských povzbudení na webe a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov, táto bude zverejnená na webe www.ntmke.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 04. 02. 2023.